Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Pukinkulman Tilitiimi Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja luottamuksella ja kunnioittaa asiakkaiden yksityisyyttä. Tässä selosteessa kerromme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn. Keräämme asiakas tietomme asiakkaidemme itsensä antamina, analytiikan avulla sekä havainnoinnilla.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pukinkulman Tilitiimi Oy
Y-tunnus: 2975639-7
Osoite: Gerbyntie 14
Postinumero: 65230
Postitoimipaikka: VAASA
Sähköpostiosoite: info@pukinkulmantilitiimi.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Yritys: Pukinkulman Tilitiimi Oy
Nimi: Hannele Knaapila
Osoite: Gerbyntie 14
Postinumero: 65230
Postitoimipaikka: VAASA
Puhelinnumero: 045 185 4772
Sähköposti:  info@pukinkulmantilitiimi.fi

Rekisterin nimi

Pukinkulman Tilitiimi Oy:n asiakastietorekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan asiakkuuteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, laskutukseen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Tietojen edelleen luovuttaminen mahdollisille yhteistyökumppaneille tapahtuu lähtökohtaisesti sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa rekisterin käyttötarkoituksen tai Pukinkulman Tilitiimi Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Asiakkaalla on tai on ollut asiakassuhde, potentiaalinen asiakassuhde tai kuuluu muulla tavoin rekisterinpitäjän sidosryhmin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraava perustiedot:

  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Yrityksen yhteystiedot (posti- ja/tai käyntiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Yrityksen laskutustiedot
  • Yrityksen liikevaihtoluokka ja/tai muita yrityksen toimintaan ja palvelunsisältöön kuuluvia luokittelutietoja
  • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
  • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Henkilön yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollisesti postiosoitetiedot)

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi poistaa tietonsa ylläpidetystä rekisteristä halutessaan kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta.

6. Tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilötietoja kerätään pääasiasiallisesti asiakkaalta itseltään ja viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics – analytiikkatyökalun avulla. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilö- tai muita tietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti tarpeen vaatiessa ja niin pyydettäessä viranomaisille. Rekisteriin kerätyt ja talletetut tiedot ovat suojatuissa tietojärjestelmissä, jotka on sijoiteltu niin siten, ettei asiankuulumattomille tahoille ole pääsyä ilman kirjautumistietoja rekistereihin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Lisäksi rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Joitain rekisteritietoja voidaan ylläpitää myös manuaalisesti, mutta aineistot on sijoitettu tiloihin, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilö- ja asiakastietoihin tarpeelliset oikaisut, korjaukset, täydennykset ja/tai poistamme virheelliset, puutteelliset sekä vanhentuneet tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

11. Rikkomuksista ilmoittaminen

Huolellisesta ja systemaattisesti toiminnasta huolimatta mikään tiedonsiirto tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Rekisterinpitäjä ei voi taata täydellistä turvallisuutta. Jos rekisterinpitäjän saa tietoonsa tietoturvarikkomuksen, on hänen mahdollisimman pikaisesti tiedon siitä saatuaan oltava yhteydessä valvontaviranomaiselle. Jos rikkomuksesta aiheutuu todennäköisiä haittavaikutuksia myös rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän velvollisuus ilmoittaa tapahtuneesta myös rekisteröidylle mahdollisimman pikaisesti.

12. Rekisteröidyn velvollisuudet

Rekisteröidyn tietojen pysyminen turvassa edellyttää myös, että rekisteröity varmistaa omien laitteidensa turvallisuus ja huolehtia riittävästä tietoturvasta.

13. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Blogitekstit, maksuttomat oppaat, verkkovalmennukset, työkirjat, uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivut eivät ole rekisterinpitäjän hallinnassa eikä hallussa ja näin ollen ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisällöstä niiden sisältämistä linkeistä. Siirtyessä linkitetty verkkosivustolle, on rekisteröidyn itse tutustuttava kyseisen sivuston rekisteri- ja tietosuojaselosteisiin sekä yksityisyydensuojaperiaatteisiin.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla rekisterinpitäjään

info@pukinkulmantilitiimi.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste päivitetty 1.11.2021