Tunnusluvut

Kirjanpito on yrityksen talouden keskeinen mittari, mutta kirjanpito on aina historia tieto. Kirjanpito kokoaa yhteen mitä tapahtui. Mistä raha tuli ja mihin raha meni.. Talouden seuranta on ns. tulevaisuus kirjanpitoa ja se auttaa ohjaamaan yritystoimintaa oikeaan suuntaan muutoksissa (myös positiivisissa) ja pystyt reagoimaan muutoksiin mahdollisesti jo etukäteen. Yksi osa talouden seurantaan on tunnuslukujen seuranta, niiden avulla pystyt mm. vertailemaan yrityksesi kehitystä ja ohjaamaan yritystoimintaasi oikeaan suuntaan. Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut jaetaan yleisesti kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden kategorioihin. Valitse omalle yrityksellesi seurattavat tunnusluvut, niin että ymmärrät ne ja että tunnusluvut ovat merkittäviä oman toiminnan ohjauksen kannalta.

Tässä tarjoamme sinulle muutaman keskeisen tunnusluvun laskurin käytettäväksesi. Tunnuslukuja on monenlaisia ja moneen eri mittaamiseen. Kaikkia olemassa olevia tunnuslukua emme tietenkään saaneet mitenkään mahdutettua laskuriin mukaan. Julkaisemme myöhemmin maksuttoman oppaan, josta voit tarkastella lisää eri tunnuslukuja.

Huomioithan, että laskurin antamat tunnusluvut perustuvat itse syöttämiisi lukuihin ja siksi emme voi ottaa tunnuslukujen tulkinnasta vastuuta. Kehotamme aina kääntymään asiantuntijan puoleen, jos joku sinua tunnusluvuissa tai niiden tulkinnassa mietityttää.

Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut (ostot sis. varaston muutos ja ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Oma pääoma
Poistot ja arvonalentumiset
Taseen loppusumma
Saadut ennakot

Eli toisin sanoen katteen suhteellinen osuus liikevaihdosta. Se on yksi kannattavuuden tunnusluku. Myyntikateprosentti kertoo sen prosenttiosuuden, joka myyntituotoista jää, kun niistä vähennetään myytävien tuotteiden/palveluiden hankintakustannukset.

Myyntikate on yksi yleisemmin seurattavista tunnusluvuista, toki sen käytettävyys on hieman muuttunut verrattuna aikaisempaan, koska tuloslaskemalla ei enää jaotella kuluja muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin. Myyntikate on nykyisin käytetyin tunnusluku tukku- ja vähittäiskaupan alalla.

Myyntikate on hyödyllinen tunnusluku omassa yritystoiminnassasi, mutta myyntikate vaihtelee suuresti toimialoittain, joten eri toimialojen vertailuun myyntikate ei sovellu. Katteen suuren vaihtelevuuden takia ei ole olemassa selkeää viitearvo luokittelua hyvän ja huonon välillä. Myyntikatetta kannattaa seurata pitkällä aikavälillä omassa yritystoiminnassa.

Käyttökate kertoo mitä yritys tuottaa ja mitä jää jäljelle, kun yrityksen kulut on maksettu ja paljonko katetta, jolla katetaan mahdolliset rahoituskulut, poistot ja mitä jää yksityisottoihin (tmi ja henkilöyhtiöt).

Käyttökate on myyntikatteen kanssa yksi seuratuimmista tunnusluvuista. Myyntikatteesta poiketen käyttökate on vertailtavissa eri toimialojen välillä. Toki vertailtavuuteen vaikuttaa suuresti esim. onko luvuissa mukana tuotantolaitteiden vuokrat vai ovatko ne yrityksen varallisuutta.

Käyttökatteelle ei ole myöskään ole yhteneväisiä viitearvoa hyvän ja huonon välillä, mutta karkealla otannalla hyvän käyttökateprosentin tulisi olla vähimmillään 10 %. Korostan, että käyttökatteessa on suurta vaihtelua toimialoittain.

Kriittinen piste kertoo sen liikevaihdon, jolla tulos on 0 euroa eli saat laskettua mitä liikevaihdon vähintään pitää olla, että saat kustannukset katettua. Tällöin ei synny yhtään voittoa eikä tappiota.

Mitä pienempi on yritystoimintasi katetuotto, sitä enemmän yrityksesi on kerättävä liikevaihtoa, että yrityksesi tulos ei olisi tappiollinen.

Kriittisen pisteen myynti (liikevaihto) on hyvä seuranta varsinkin yritystoiminnan alussa tai olemassa olevan toiminnan merkittävässä muutoksessa.

Varmuusmarginaali kertoo paljonko liikevaihto voi laskea nykyisillä kuluilla ennen kuin tulos kääntyy tappiolliseksi.

Varmuusmarginaali on yksi kannattavuuden tunnusluvuista ja positiivinen varmuusmarginaali kertoo paljonko liikevaihto voi laskea nykyisestä ennen kuin joudutaan kriittiseen pisteeseen eli yritys lakkaa tuottamasta voittoa. Miinusmerkkinen varmuusmarginaali kertoo miten, paljon liikevaihdon on kasvettava, että yritys lakkaa tekemästä tappiota ja päästään takaisin vähintään 0 tulokseen.

Varmuusmarginaali on hyvä seuranta äkillisissä toiminnan muutoksissa, ja antaa tarkkaa tietoa liikevaihdon seurannalle.

Liiketulosprosenttia voi käyttää operatiivisen kannattavuuden vertailuun saman toimialan yritysten kesken, koska liiketulos ei ota huomioon vielä rahoituskuluja. Tällöin velkainen ja velaton yritys ovat samalla viivalla. Liiketulosprosenttia voi hyödyntää myös oman yrityksensä tilikausien vertailussa. Liiketuloksella yrityksen pitäisi kattaa rahoituskulut, verot ja mahdollinen voitonjako. Tunnusluvun suuntaa antavat viitearvot ovat: yli 10 % hyvä, 5–10 % tyydyttävä, alle 5% heikko.

Negatiivinen liiketulosprosentti kertaa liiketoiminnan operatiivisista vaikeuksista.

Omavaraisuusaste tunnusluku kertoo osuuden yrityksen varallisuudesta, joka on rahoitettu omalla pääomalla. Omavaraisuusaste on pitkän tähtäimen tunnusluku ja mitä korkeampi tunnusluku on, sitä vakaammalla pohjalla yrityksen liiketoiminta on. Tunnusluvun ollessa matala toimintaa rahoitetaan pääsääntöisesti velkarahalla. Omavaraisuusaste toimii mainiona mittarina myös yrityksen kykyyn valmistautua heikkoihin vuosiin. Mitä korkeampi omavaraisuusaste yrityksellä on, sitä suurempi liikkumavapaus heillä on. Omavaraisuusaste on hieman riippuvainen myös yrityksen iästä. Yleisesti ottaen nuori yritys on usein velkaantuneempi kuin alalla pitempään toimineet yritykset.

Tunnusluvun viitearvot: yli 50% erinomainen, 35-50% hyvä, 25-35% tyydyttävä, 15-25% välttävä, alla 15% heikko.